phrt.irامید یعنی ...
تاریخ درج مطلب 1399/10/26

امید یعنی ، بدان تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.

امید یعنی ...
امید یعنی ...

امید یعنی،بدان تا هستی می توانی تغییر کنی و دنیا را تغییر بدهی.

امید یعنی،بدان خداوند دوستت دارد و اگر به تو زمان داده معنیش این است که در این فرصت می شود یک کارهایی کرد.

امید یعنی،اینکه همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.

امید یعنی،اینکه اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار محکم تر گام برداریم.

ارائه دیدگاه
نام :

پست الکترونیکی :

نظر شما :
کلیپ های آموزشی