‌‌فقط ده ثانیه تصور کنید که دارید لیمو ترش می خورید،

  

‎دهنتون بزاق ترشح می کنه

 

‎وقتی ده ثانیه فکر کردن به لیمو ترش اینقدر در بدن ما واکنش ایجاد می کنه...

‎اونوقت ده دقیق تمرکز روی اتفاقات و مسائل منفی و ساعت ها استرس و عصبانیت

چه تاثیر ویرانگری روی جسم و روح ما میذاره

 

مثال لیمو ترش یادت بمونه

 

به  امید روزی ک همه به آرامش و خوشبختی برسن